NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel

Poslání služby

NZDM Tunnel je sociální služba, jejímž posláním je pozitivně ovlivňovat životní styl dětí a dospívajících lidí ve městě Vítkov a jeho okolí. Poskytujeme jim podporu, radu a pomoc při zvládání obtížných životních situací a podporujeme je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu.

Pro koho je služba určena

Mladí lidé/děti ve věku 6 – 26 let, kteří:

Žijí převážně na území města Vítkova a jeho okolí

Jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy

Nachází se v obtížných životních situacích, které nedokáží překonat svými silami

Cíle služby

Vytvořit pro mladé lidi atraktivní a přátelský prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas

Samostatný klient, orientovaný ve své sociální nepříznivé situaci a znalý možností, jak svou situaci řešit

Dále se snažíme:

• Pomocí besed a přednášek působíme preventivně v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, kriminalita, sexuální zneužívání, šikana …)…

• Pomáháme dětem a mládeži při realizaci vlastních nápadů (koncerty, filmové projekce apod.)

• Spolupracujeme s dalšími institucemi na programech a opatřeních, která by vedla k prevenci sociálně patologických jevů a podpoře mladých lidí ve městě Vítkov

• Informujeme mladé lidi o dalších pro ně vhodných službách či institucích

Zásady služby

• Zadarmo – služba je poskytnuta bez úhrady

• Dobrovolně – nikdo není do aktivit nucen, služby využívá dobrovolně

• Anonymně – nezjišťujeme adresu, jméno a příjmení pro využívání služby

• Profesionálně – pracovníci jsou kvalifikovaní profesionálové, jednající bez předsudků, s rovným přístupem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace apod.

• S respektem – respektujeme jedinečnost, důstojnost, soukromí a vlastní vůli každého, podle toho přistupujeme

NZDM Tunnel Kontakt

+420 733 183 778

nzdm.tunnel@svc-vitkov.cz

Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Bc. Markéta Dudková

Vedoucí služby

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Bc. Markéta Dudková

Sociální pracovnice

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+ 420 733 183 778

Bc. Marcela Králová

sociální pracovnice

nzdm.kralova@svc-vitkov.cz

+ 420 733 183 778

Ilona Bádonyi

Pracovnice v sociálních službách

nzdm.badonyi@svc-vitkov.cz

+ 420 733 183 778